Do You Speak Persian? by Kaveh Akbar: Farsi and English

آیا فرسی صبحت می کنید؟

بعضی روز های، می توانیم ناهید در بعد از زهار ببینیم

سپس، درشب، ستاره ها

سپس، درشب، ستاره ها جدا توسط بیلیون ها مایل شده اند،  نور درحال سفر به مدت سال ها

برای مردن  پشت یک چشم

آیا یک واژگان برای این یست —   یک که  روزانه  تعجب را  افزایشاند

و تعجب را  کم نشد؟

من خیلی بی دقت با  کلمات را که ازپیش دارم   بوده  ام

من به اید نمی آورم چطور به  ‘خانه ‘  بگویم

در زبان اول  من ،  یا ‘تنها ‘   یا   ‘نور ‘

من فقط ‘ دلم برایت تنگ  شده ‘ اید دارم

و ‘شب به خیر ‘

مدرسه  چطور پیش میره، کاوه جان؟

دلم برایت تنگ  شده

آیا هنوز نوشیدی هستی؟

شب به خیر

برای مدت طلانی هر قدم که من بر داشته ام

از یک زبان به دیگر شده است

برای  سفارش جهان دادن:

من نیاز دارم، شما نیاز دارید، او نیاز دارد

بقیه آن به توره گرسنه

در پشت مغز من گذاشت

حالا ماه ما  شبیه  گل رز کم رنگ است

دلم برایت تنگ  شده

تا ابد ما تاشو به شب می کنیم

شب به خیر

by Kaveh Akbar

Translated by zulqrnan (L. E.)

original in English